14. ຂ້ອຍຕ້ອງການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແຕ່ຢ້ານຂາດທຶນ, ມີວີທີການລົງທຶນທີ່ປາສະຈາກການຂາດທຶນບໍ່?
                                         
                                       

ຄໍາຕອບ:
ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າກໍາໄລນັ້ນຈະມາພ້ອມກັບຄວາມສ່ຽງສະເໝີ. ຖ້າມີຄວາມສ່ຽງສູງກໍາໄລກໍ່ຈະສູງ. ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການລົງທຶນພ້ອມກັບຄວາມຫວັງວ່າທີ່ຈະໄດ້ກໍາໄລສູງ ທ່ານກໍ່ຕ້ອງຍອມຮັບຄວາມສຽ່ງສູງເຊັ່ນກັນ. ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນັ້ນ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍກ່ຽວກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ,ທ່ານຄວນເຂົ້າມາຫາບໍລິສັດຫຼັກຊັບເພື່ອ ຂໍຄໍາແນະນໍາຈາກນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ນັກວິເຄາະ.

 

 

 

 

 

 

hasiltogel.xyz