ພະແນກທີ່ປືກສາທາງດ້ານການເງີນ

                                   
                                 

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາຄືການນຳພາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງລາວໄປສູ່ບາດລ້ຽວໃໝ່ຂອງການພັດ ທະນາ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາດຳເນີນການໃຫ້ປະສົບຜົນສຳ
ເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບສະພາບຕະຫຼາດ ແລະລູກຄ້ານັ້ນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງມະຫາຊົນ
ເປັນຜູ້ນໍາໜ້າໃນຂະແໜງການເປັນທີ່ປຶກສາທາງການເງິນ. ດ້ວຍພະນັກງານທີ່ເປັນມືອາຊີບ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການບໍລິການ,ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍລູກຄ້າ
ຂອງເຮົາໃນການປັບໃຊ້ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການການເງິນເພື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນອະນາຄົດ.

                                   
                                 

ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນການອອກຫຼັກຊັບ: ພວກເຮົາບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນການປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ປະສົງຈະອອກຫຼັກຊັບ
ຂອງຕົນເອງ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງສຳນັກງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

                                       
                                 

ການຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ການອອກຮຸ້ນເພີ່ມທຶນ: ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ບໍລິການທັງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

                                   
                                 

► ການເປັນທີ່ປຶກສາທາງການເງິນ: ພວກເຮົາມີການຕີລາຄາຊັບສິນທີ່ເປັນກາງໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ອຸດສາຫະກໍາຫຼັກຊັບ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳການປັບປຸງໂຄງສ້າງອົງກອນອື່ນໆ.

                                       
                                 

► ການເປັນທີ່ປຶກສາໃນການຄວບ ແລະ ຊື້ກິດຈະການ: ພວກເຮົາສາມາດຈໍາແນກໃຫ້ເຫັນຄູ່ຄວບທຸລະກິດທີ່ມີສັກກະຍະພາບ ແລ້ວພັດທະນາຍຸດທະສາດ
ແລະ ນໍາພາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນຜ່ານຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການຄວບ ແລະ ຊື້ກິດຈະການ.

                                   
                                 

► ການເປັນທີ່ປຶກສາໃນການເປັນປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນ (ລວມທັງການເປັນປັບປຸງໂຄງສ້າງທາງການເງິນ): ພວກເຮົາຈະໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາມີ
ຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ສຸດ, ຄວາມເປັນມືອາຊີບທີ່ສຸດພ້ອມດ້ວຍແນວຄິດສ້າງສັນ, ແລະ ຍຸດທະສາດການປະຕິບັດຕົວຈິງເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທາງການເງິນ.

                                   
                                 

► ການໃຫ້ຄໍາປືກສາໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ເປັນມາດຕະຖານແກ່ບໍລິສັດຮ່ວມຮຸ້ນ: ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີ່ເປັນມືອາຊີບໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອແກ່ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກຳມະການກວດສອບພາຍໃນໃນການປະເມີນຜົນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ມີຢູ່ຂອງພວກເຂົາ.

                                   
                                 

► ການໃຫ້ຄໍາປືກສາໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາຍຸດທະສາດ: ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກຳນົດ ແລະ ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍ
ຕົວທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດຕໍ່ໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດ.

                                   
                                 

► ໃຫ້ບໍລິການປະຊາສໍາພັນແກ່ນັກລົງທຶນ: ເຊື່ອມໂຍງການພັວພັນລະຫວ່າງນັກລົງທຶນ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆຜ່ານທາງເວັບໄຊ ແລະ ຜ່ານເຄື່ອງມືສື່ສານມວນ
ຊົນອື່ນໆ.

 

 

ຕິດຕໍ່ຫາພະແນກທີ່ປືກສາດ້ານການລົງທືນ

 

 

 

hasiltogel.xyz