ການເປັນນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ
                         
                        ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງມະຫາຊົນມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະພິສູດຕົວເອງໃນການເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນຂະແໜງການຫຼັກຊັບທີ່ລິເລີ່ມນໍາເອົາວິທີການໃໝ່ໆເຂົ້າມາ
ນໍາໃຊ້ໃນຕະຫຼາດທຶນຂອງລາວ. ດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການໃນການເປັນນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບລວມທັງລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງມະຫາຊົນຈະສະແດງບົດບາດສຳຄັນໃນການບໍລິການນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນຄວາມ
ຕ້ອງການດ້ານການລົງທຶນ, ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ ແລະ ປະເພດຂອງລູກຄ້າ (ນັກລົງທຶນປະເພດບຸກຄົນ ແລະ ນັກລົງທຶນສະຖາບັນ, ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ)
                        ອ່ານຕໍ່ >>
                         
                        ການເປັນທີ່ປືກສາດ້ານການລົງທືນ
                         
                        ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາຄືການນຳພາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງລາວໄປສູ່ບາດລ້ຽວໃໝ່ຂອງການພັດ ທະນາ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາດຳເນີນການໃຫ້ປະສົບຜົນສຳ
ເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບສະພາບຕະຫຼາດ ແລະລູກຄ້ານັ້ນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງມະຫາຊົນ
ເປັນຜູ້ນໍາໜ້າໃນຂະແໜງການເປັນທີ່ປຶກສາທາງການເງິນ. ດ້ວຍພະນັກງານທີ່ເປັນມືອາຊີບ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການບໍລິການ,ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍລູກຄ້າ
ຂອງເຮົາໃນການປັບໃຊ້ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການການເງິນເພື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນອະນາຄົດ.
                        ອ່ານຕໍ່ >>
                         
                        ການຄົ້ນຄົ້ວວິໄຈ
                         
                        ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂອງພວກເຮົາຈະອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ບົດວິເຄາະຂອງພວກເຮົາສາ ມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ນັກລົງທຶນທີ່ເລິກເຊິ່ງກວມເຖິງລະດັບເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ, ອຸດສາຫະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເປັນພື້ນຖານໃນການບໍລິການເປັນທີ່ປຶກສາຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ແຂ່ງຂັນທີ່ໄດ້ປຽບຂອງພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂອງພວກເຮົາກໍ່ຄືຄວາມສາມາດໃນການຂຽນບົດລາຍງານທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ລວມທັງບົດລາຍງານ ທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ອຸດສາຫະກໍາ, ບໍລິສັດ ແລະ ລາຍງານພິເສດ.
                        ອ່ານຕໍ່ >>