ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງມະຫາຊົນ 
                             

 

                             

     ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດຖືຮຸ້ນໂດຍ ທະນາຄານພັດທະລາວ  (LDB) ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອວັນທີ່ 01 ທັນວາ
2010 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນໃນເບື້ອງຕົ້ນ 100 ຕື້ກີບ (ປະມານ 12,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເພື່ອຕອບສະໜອງການໃຫ້ບໍລິການເຕັມຮູບແບບແກ່ບັນດານັກລົງທຶນ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ໃນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ. ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງມະຫາຊົນເປັນບໍລິສັດຫຼັກຊັບແຫ່ງທຳອິດທີ່ເປີດດຳເນີນງານໃນປະເທດ
ລາວ. ປັດຈຸບັນບໍລິສັດພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການ 3 ປະເພດຫຼັກຄື: ການເປັນ ນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ການເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນການຈັດ
ຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ.

     ທະນາຄານພັດທະນາລາວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຈາກການລວມຕົວຂອງ 2 ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດຄື: ທະນາຄານລາວໃໝ່ ແລະ ທະນາຄານລ້ານຊ້າງໃນເມື່ອ
ວັນທີ 9 ເມສາ 2003. ປັດຈຸບັນຮຸ້ນ 100% ຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວແມ່ນຖືໂດຍກະຊວງການເງິນ.

 
                              ປະຫວັດການໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຜົນງານທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກ
                               
                             

–» ວັນທີ 11 ມັງກອນ 2011, LXS ເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເປັນຜູ້ຄໍ້າປະກັນການຈັດຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ  IPO ຂອງ BCEL ມູນຄ່າ 155 ຕື້ກີບ (ປະມານ 19 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ); 

 

–» ວັນທີ 09 ທັນວາ ປີ 2014, LXS ເປັນເປັນຜູ້ຄໍ້າປະກັນການຈັດຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ  IPO ບໍລິສັດ  PTL ມູນຄ່າ  240  ຕື້ກີບ (ປະມານ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ);

 

–» ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2015 , LXS ເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເປັນຜູ້ຄໍ້າປະກັນການຈັດຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ   PO, RO ໃຫ້ບໍລິສັດ EDL-GEN

ມູນຄ່າ  2,700 ຕື້ກີບ (ປະມານ  340 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ).

 

–» ປີ 2015, LXS ເປັນເປັນຜູ້ຄໍ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ  IPO ບໍລິສັດ  SVN ມູນຄ່າ  77.5  ຕື້ກີບ (ປະມານ 9.7  ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)

                               
                              ວິໄສທັດ 
                               
                              ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
 
 
                       ພາລະກິດ 
                       
                       ► ນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ ແລະ ຄຸນນະພາບການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດແກ່ລູກຄ້າ.
 ► ສ້າງກຳໄລສູງສຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.
 ► ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງລາວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອແນ່ໃສ່ປັບປຸຸງສາຍພົວພັນທາງທຸລະກິດກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ.