openning-account1-Lao
              ຄໍາແນະນໍາໃນການເປີດບັນຊີ ຊື້-ຂາຍຮຸ້ນກັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງມະຫາຊົນ
               
              1.ນັກລົງທຶນຈະຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນລົງໃນແບບຟອມ
               
              ນັກລົງທືນພາຍໃນ   ອ່ານເພີມເຕີມ >>>  
               
              ນັກລົງທືນຕ່າງປະເທດ   ອ່ານເພີມເຕີມ >>>
               
              2. Download the Application Froms:
               
              Download Opening Account Application Form  (local-individual)
               
              Download Opening Account Application Form (foreigner-individual)
               
              Download Opening Account Application Form (local-institute)
               
              Download Opening Account Application Form (foreigner -institute)
               
              ໝາຍເຫດ:                                                                    
- ສະກຸນເງິນ: ກີບ                                                                                 
- ທຸກໆເອກະສານສຳລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຕ້ອງການເປັນພາສາອັງກິດ                                                                       
- ທຸກໆເອກະສານຕ້ອງການ ຕົ້ນສະບັບ
               
              3. ແບບຟອມໃບຄໍາຮ້ອງຕົ້ນສະບັບຕ້ອງສົ່ງໄປຫາທີ່ຢູ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
               
             

ສຳນັກງານທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໜ່ວຍບໍລິການ ຈອມເພັດ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ                                         

 

ເບີໂທລະສັບ        (+856) 21 224001-3                                                               

ອີເມວ:         ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ  ຫຼື  ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ  ຫຼື   ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ                                                              

ເວບໄຊ໌:        www.lxs.com.la

               
              4. ເງື່ອນໄຂການເປີດບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ
               
              ວົງເງິນເປີດ ແລະຍອດເຫຼືອໃນບັນຊີເງິນຝາກຕ່ຳສຸດ: 110,000 kip (~14 ໂດລາສະຫະລັດ)
               
              ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບບັນດານັກລົງທຶນທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼືອື່ນໆ, ທ່ານສາມາດຄັດຕິດເງິນຈໍານວນ 110,000  ກີບ ຫຼື 14 ໂດລາສະຫະລັດ ມານໍາເອກະສານຕົ້ນສະບັບ ເພີ່ອພວກເຮົາຈະໄຊ້ໃນເວລາທີ່ຈະເປີດບັນຊີທະນາຄານໃຫ້ແກ່ທ່ານ.
               
               
             

               
              ສໍາລັບການປິດບັນຊີຊື້-ຂາຍນໍາບໍລິສັດຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງມະຫາຊົນ,ນັກລົງທຶນຈະຕ້ອງສົ່ງໃບຄໍາຮ້ອງມາຍັງບໍລິສັດເພື່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີໃນການປິດບັນຊີ
               
              ດາວໂຫຼດໃບຄໍາຮ້ອງຂໍປິດບັນຊີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
               
              Download Closing Account Request
               
              Note:  ສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ກະລຸນາພົວພັນຫາພະແນກ broker:
             

 

ເບີໂທລະສັບ        (+856) 21 224001-3                                                               

ອີເມວ:          ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ  ຫຼື  ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ   ຫຼື   ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ                                              

ເວບໄຊ໌:        www.lxs.com.la

               
               

 

For receiving the updated information about Lao Stock Market. Please leave your information here, we will contact you if we have any activities for investors.

 

 

 
hasiltogel.xyz