LXS Broker will support investor on transferring money between Bank Account & Securities Account and transferring money to abroad.
                   
                 
                   
                 
                   
                  * Lanexang Securities Public Company's Contact:
                   
                  ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ (LXS)
                  ຊັ້ນ 5, ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບ້ານໂພນທັນເໜືອ,
                  ເມືອງໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ສ.ປ.ປ.ລາວ
                  ໂທ:         (+856) 21 265 461 or (+856) 21 265 468
                  ອີເມວ:          ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ       or      ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
                  ເວບໄຊ໌:             www.lxs.com.la
                   
                       Outward remittance form

 

 

 
hasiltogel.xyz