♦   ຜູ້ລົງທະບຽນໃໝ່

  ♦   ຜູ້ທີ່ມີບັນຊີແລ້ວ 
     
► ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ມີບັນຊີທີ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງມະຫາຊົນ,    
     
► ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີບັນຊີແລ້ວ, ເພື່ອເອົາ ລະຫັດຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດເຂົ້າລະບົບເຂົ້າເບິ່ງກະດານລາຄາ.    
     
            ກະລຸນາຕິດຕໍ່    : (856-21) 224001-3    
             
                         ອີເມວ     : ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ   
 
   

 

 

 

 

 

 

 
hasiltogel.xyz